Fredrika Bremer Förbundets Stipendiestiftelse delar en gång per år ut studiestipendier till unga studerande kvinnor. Sökande ska vid ansökningstillfället vara högst 35 år och heltidsstuderande (undantag sjukskrivning eller liknande som lett till att studierna tillfälligt och ofrivilligt avbrutits).

Sökande ska minst ha påbörjat tredje utbildningsåret på en eftergymnasial utbildning (högskoleförberedande utbildningar räknas inte in) och därmed ha klarat motsvarande 120 högskolepoäng vid höstterminens början, alternativt genomfört halva utbildningen ifall den är två- eller treårig. Endast praktik som är en del av utbildningen och därmed ger högskolepoäng räknas som studier. Studierna måste vara på heltid och minst pågå till 1 maj nästa år.

Den som uppfyller grundkravet om minst 120 hp genom att tidigare ha studerat en annan utbildning än den som är aktuell vid söktillfället, är fortfarande behörig att söka. 

Doktorander är behöriga att söka endast om de är (eller kommer att vara) utan ekonomiskt stöd eller lön (tjänst).

Svensk medborgare kan söka för utbildning både i Sverige och utomlands. Utländsk medborgare kan söka om hela utbildningen görs i Sverige.

Endast enskilda individer kan söka. Om flera personer i ett och samma projekt skickar in varsin ansökan för samma projekt/resa kan detta nämnas i det bifogade personliga brevet.

Man behöver inte söka för något särskilt projekt, men om man gör det så kan stipendium ges retroaktivt, det vill säga det är inget hinder att det eventuella projekt man söker för redan har påbörjats då stipendiesumman betalas ut i februari påföljande år. Grundkraven måste dock uppfyllas vid söktillfället.

Beviljade belopp är i regel runt 25 000 kr, förutom Veronica Öhmans Stipendiestiftelse som delar ut en större summa och förutom det stora sångstipendiet för operastuderande som ligger på 80 000 kr. De utbetalade beloppens storlek kan dock variera och beslut tas varje år på stipendienämndens möte.

I Fredrika Bremer Förbundets Stipendiestiftelse ingår flera stiftelser. Dessa listas under sidan Stiftelser.

Ansökan

Ansökningsformuläret kommer att finnas tillgängligt här under ansökningsperioden.
Nästa period startar 15 augusti 2024
(och stänger 15 oktober 2024).
På sidan Ansökan kan du läsa
om de kriterier som gäller.